Môžem vystaviť príjmový doklad bez evidencie v ERP?

Môžem vystaviť príjmový doklad bez evidencie v ERP?

Ak predávate tovar alebo službu a klient Vám platí v hotovosti, je potrebné overiť, či túto tržbu musíte zaevidovať v elektronickej registračnej pokladni (ERP) alebo stačí vystaviť iba príjmový pokladničný doklad. Zákon o používaní ERP sa vzťahuje na každého podnikateľa.

Musím evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici:

Podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba s oprávnením na podnikanie) má povinnosť evidovať tržbu v ERP ak:
- vykonáva podnikateľskú činnosť
- prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste
- predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu.
Pre povinnosť používať ERP musia byť splnené všetky uvedené body.

Predajným miestom sa rozumie akékoľvek miesto na území SR, v rámci ktorého podnikateľ za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby prijíma tržbu v hotovosti, napr. stála prevádzka, meniace sa predajné miesto (predaj na trhových miestach, poskytnutie služby u zákazníkov a pod.).

Hotovosťou sa rozumie nielen cash (bankovky a mince), ale aj iné platobné prostriedky nahrádzajúce hotovosť, najmä elektronické platobné prostriedky (napr. platba kartou) alebo poukážka oprávňujúca na nákup tovaru alebo poskytnutie služby

Vymedzené služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP, sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP

Často sa objavujú aj pojmy ORP / VRP. ORP (Online Registračná Pokladnica) je registračná pokladnica (ERP), ktorá je online prepojená s finančnou správou. Môže dočasne vystavovať doklady aj bez pripojenia na internet. VRP (Virtuálna Registračná Pokladnica) je softvér od finančnej správy, ktorý eviduje tržby a môže byť nainštalovaný na tablete či mobile s tlačiarňou.

Nemusím evidovať tržby v ERP, stačí príjmový doklad:

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

- cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače
- mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla
- poštových cenín na filatelistických burzách
- tovaru prostredníctvom predajných automatov
- tovaru na dobierku
- doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb
- tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave
- tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
- živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov
- tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie
- tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

- fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
- vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie
- v rámci praktického vyučovania žiakov
- prostredníctvom predajných automatov

Dôležitý je zoznam služieb (príloha zákona), na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP:

Ak nepredávate tovar, iba poskytujete služby a služba, ktorú poskytujete v zozname nie je, nemáte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Môže ísť napríklad o: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa ŠKEČ zahrnuté v divízií 43 Špecializované stavebné práce).

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na platby prijaté mimo územia SR:

Ak slovenský podnikateľ prijme tržbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP.