Aké sú povinné náležitosti faktúry?

Aké sú povinné náležitosti faktúry?

Povinné náležitosti faktúry sú uvedené v zákone priamo i nepriamo. Predovšetkým ide o Obchodný zákonník a zákon o DPH. Náležitosti, ktoré uvádza Obchodný zákonník sa týkajú každého podnikateľa. Pojem faktúry sa v ňom síce nenachádza, ale Obchodný zákonník hovorí o "obchodných dokumentoch", do čoho spadá aj faktúra, objednávka, cenová ponuka a mnohé ďalšie dokumenty.
§3a ods. 1 Obchodného zákonníka hovorí, že každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných dokumentoch uvádzať:

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené
 • číslo zápisu a označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, ak je podnikateľ zapísaný v ORSR alebo inej obchodnej evidencii
 • rozsah splatenia, ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania

Pre úplnosť ešte uvádzame, že tieto údaje musí podnikateľ uvádzať aj v písomnom úradnom styku a aj na svojich webových stránkach.

Zákon o DPH v §72 ďalej definuje osoby, ktoré sú povinné vyhotoviť faktúru. Predovšetkým ide o platiteľov DPH, ale i neplatiteľov DPH, zahraničné osoby, či osoby v istých situáciách.

Povinné náležitosti faktúry, resp. jej obsah, pre osovy definované v §72 definuje §74 zákona o DPH. Na faktúre musí byť uvedené:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v §66
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa §11 ods. 12

V istých prípadoch je nutné uviesť informácie:

 • pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa §72 ods. 4
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa §65
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa §66