Vzory dokumentov

Vzory dokumentov, ktoré je možné vytvoriť vo Faktúrach online

Faktúra (bez DPH)
Jednoduchý vzor faktúry vytvorenej vo Faktúrach online. Dodávateľ nie je platiteľom DPH a vystavuje faktúru svojmu tuzemskému klientovi - bez DPH.
Faktúra (platiteľ DPH)
Vzor faktúry, kde spoločnosť je platiteľom DPH a vystavuje faktúru svojmu tuzemskému zákazníkovi vrátane DPH.
Faktúra s logom a pečiatkou
Vo Faktúrach online je možné vložiť do faktúry vlastné logo a pečiatku s podpisom. Na faktúre sa zobrazí aj QR kód umožňujúci platbu cez mobil.
Faktúra v anglickom jazyku
Vzor faktúry v anglickom jazyku. Vo Faktúrach online si môžete vybrať šablónu faktúry vo viacerých cudzích jazykoch. Faktúra v angličtine je najčastejšie používaný preklad šablóny do cudzieho jazyka.
Faktúra s prenesenou daňovou povinnosťou
Vzor faktúry s prenesenou daňovou povinnosťou. Ukážka faktúry s prenosom daňovej povinnosti pri dodávke stavebných prác. Tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.
Faktúra v cudzej mene
Faktúra vystavená v cudzej mene. Ukážka faktúry v českých korunách (CZK) vystavená do zahraničia (Česká republika). Vo faktúre je zobrazený prepočet kurzom na domácu menu (EUR).
Faktúra do zahraničia v angličtine
Vzor faktúry v anglickom jazyku vystavenej do zahraničia (EÚ - Francúzsko). Faktúra do zahraničia s prenosom daňovej povinnosti podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC (VAT reverse charge)
Faktúra do zahraničia v nemčine
Vzor faktúry v nemeckom jazyku vystavenej do zahraničia (EÚ - Rakúsko). Faktúra do zahraničia s prenosom daňovej povinnosti podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC (RL 2006/112/EG), Reverse-Charge-Verfahren.
Faktúra s odpočtom zálohy
Vzor faktúry s odpočtom zálohy. Vytvorená faktúra, na ktorej sa nachádza záporná položka s odpočítanou uhradenou zálohou vrátane DPH. Vzor finálnej faktúry, kde je z celkovej hodnoty zákazky odpočítaná záloha.
Zálohová faktúra
Vzor zálohovej faktúry. Vo Faktúrach online je možné vytvoriť zálohovú faktúru. Zálohové faktúry slúžia ako výzva klientovi na úhradu určitej časti zákazky pred začiatkom jej realizácie. Samotná zálohová faktúra však nie je daňovým dokladom.
Dobropis
Vzor dobropisu. Dobropisom sa upravuje pôvodný daňový doklad - faktúra. Ukážka dobropisu vygenerovaného vo Faktúrach online slúži na úpravu (zníženie sumy) z pôvodnej faktúry.
Ťarchopis
Vzor ťarchopisu. Ťarchopisom sa upravuje pôvodný daňový doklad - faktúra. Ukážka ťarchopisu vygenerovaného vo Faktúrach online slúži na úpravu (zvýšenie sumy) z pôvodnej faktúry.
Daňový doklad k prijatej platbe
Vzor daňového dokladu k prijatej platbe. Vytvorený doklad slúži ako potvrdenie prijatia platby (väčšinou zálohy) od klienta. K prijatej platbe sa môže vystaviť daňový doklad alebo faktúra s dátumom prijatia platby.
Príjmový pokladničný doklad (A6)
Vzor príjmového dokladu v klasickom malom formáte A6. Spoločnosť prijala hotovosť za poskytnutie služieb a vystavila príjmový doklad.
POZOR: Na vystavenie príjmového dokladu sa musí vzťahovať výnimka použitia e-kasy podľa platného zákona SR.
Príjmový pokladničný doklad (A4)
Vzor príjmového dokladu vo formáte A4 vrátane pečiatky. Spoločnosť prijala platbu v hotovosti a vystavila príjmový doklad.
POZOR: Na vystavenie príjmového dokladu sa musí vzťahovať výnimka použitia e-kasy podľa platného zákona SR.
Výdavkový pokladničný doklad (A6)
Ukážka výdavkového pokladničného dokladu v klasickom malom formáte A6. Ukážka vyplatenia sumy vrátane DPH spoločnosti, ktorá sumu prijala.
Výdavkový pokladničný doklad (A4)
Ukážka výdavkového pokladničného dokladu s pečiatkou spoločnosti vo formáte A4. Vzor dokladu s vyplatením sumy vrátane DPH spoločnosti, ktorá sumu prijala.
Cenová ponuka
Vzor cenovej ponuky vytvorenej vo Fakúrach online. Spoločnosť vystavila cenovú ponuku svojich služieb koncovému zákazníkovi s uvedenými sumami vrátane DPH.
Cenová ponuka (bez DPH + zľava)
Vzor cenovej ponuky a špecifikácie jednotlivých položiek ponuky. Ceny sú uvedené bez DPH, pretože spoločnosť nie je platiteľom DPH. V cenovej ponuke je zahrnutá aj celková zľava.
Dodací list
Vzor dodacieho listu vytvoreného vo Faktúrach online. Dodací list obsahuje zoznam položiek vrátanie ich cien s DPH, ktoré spoločnosť dodala zákazníkovi.
Dodací list (bez cien položiek)
Vzor dodacieho listu, ktorý obsahuje dodaný tovar alebo služby bez uvedenej ceny. Dodací list obsahuje poznámku o jeho účele.
Objednávka (prijatá)
Vzor prijatej objednávky. Spoločnosť (objednávateľ) si objednáva služby od našej spoločnosti (dodávateľa). Prijatá objednávka uvádza zoznam služieb, ktoré si zákazník želá objednať.
Objednávka (vystavená)
Vzor vystavenej objednávky. Naša spoločnosť (objednávateľ) si objednáva tovar od inej spoločnosti (dodávateľa). Vystavená objednávka obsahuje iba zoznam objednaných položiek bez ich cien. Dodávateľ vystaví objednávateľovi za tovar faktúru.
Zákazkový list
Vzor zákazkového listu so špecifikáciami konkrétnej zákazky. Zákazkový list obsahuje presnú cenovú kalkuláciu. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Zákazkový list - bez cien
Vzor zákazkového listu so špecifikáciami konkrétnej zákazky. Zákazkový list neobsahuje cenovú kalkuláciu, iba zoznam vykonaných prác. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Zákazkový list - podrobný odhad
Vzor zákazkového listu s detailami a parametrami konkrétnej zákazky. Zákazkový list obsahuje odhadovanú sumu zákazky a použité materiály vrátane ich EAN kódov. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Preberací protokol
Vzor preberacieho protokolu. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu predmet zákazky. Preberajúci predmet preberá a nemá voči nemu výhrady. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Protokol o prevzatí (diela)
Protokol o prevzatí diela. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu predmet zákazky. Preberajúci predmet preberá s popisom nedostatkov zistených pri preberacom konaní. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Montážny denník
Vzor montážneho denníka. Montážny denník popisuje vykonanú prácu, zoznam pracovníkov a zoznam použitých nástrojov. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Montážny denník - stavba
Vzor montážneho denníka. Montážny denník popisuje vykonanú prácu, jej začiatok, priebeh a ukončenie na stavbe. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.