Faktúra

Faktúra

Vytvorte faktúru vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Faktúra je doklad alebo oznámenie, ktoré môže byť vyhotovené v elektronickej forme. Vyplnením polí tohoto formulára vznikne faktúra online v elektronickej podobe (PDF súbor). Po vytlačení sa z nej stáva listinná forma. Obe formy faktúry sú si rovnocenné.
Faktúra musí byť vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.

Zálohová faktúra je oznámenie, resp. pokyn k platbe. Nejedná sa o daňový doklad. Po prijatí zálohy vzniká povinnosť vystaviť faktúru alebo daňový doklad k prijatej platbe.

Dobropis je doklad, ktorý sa vzťahuje na pôvodnú faktúru a mení ju. Ide o opravný daňový doklad. Vystavuje sa pri zrušení (úplnom alebo čiastočnom) alebo vrátení (úplnom alebo čiastočnom) dodávky tovaru alebo služieb, prípadne pri znížení ceny. V dobropise je potrebné uviesť číslo pôvodnej faktúry. Sumy v dobropise musia byť záporné, teda pred sumou musí byť znamienko mínus.

Ťarchopis je doklad, ktorý sa vzťahuje na pôvodnú faktúru a mení ju. Ťarchopis je finančný dokument, ktorý vystavuje dodávateľ zákazníkovi, keď dochádza k zvýšeniu sumy, ktorú zákazník dlhuje. Môže byť vystavený v prípade dodatočných poplatkov, nesprávneho účtovania alebo zmeny v množstve tovaru či služieb. Ťarchopis zvyšuje zákazníkov dlh a zvyšuje pohľadávky dodávateľa. Hlavný rozdiel medzi ťarchopisom a dobropisom spočíva v dôvode ich vytvorenia a akým spôsobom ovplyvňujú účty zainteresovaných strán.

Daňový doklad k prijatej platbe je v podstate faktúra. Doklad vystavuje platiteľ DPH po prijatí platby (zálohy) a pred dodaním tovaru alebo služby. V doklade musí byť rozpočítaný základ dane a DPH, ktoré sa v súčte musia rovnať výške prijatej platby.

Uvedené doklady / dokumenty si môžete zvoliť v poli Typ faktúry v časti Základné údaje.

Údaje dodávateľa

Údaje dodávateľa sú fakturačnými údajmi spoločnosti, ktorá faktúru vystavuje. Je potrebné uviesť názov osoby (fyzickej alebo právnickej), adresu jej sídla alebo miesto podnikania. Faktúra tiež musí obsahovať identifikačné údaje osoby pre daň. Okrem ďalších údajov sa zvyknú do faktúry písať ešte bližšie informácie o spoločnosti/osobe ako jej zápis do registra, identifikačné číslo, kontaktné údaje a bankové spojenie, t.j. číslo účtu, resp. IBAN.
Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Číslo účtu (starý formát):
   
Názov Hodnota
 :
 :

Údaje odberateľa

Údaje odberateľa sú údajmi zákazníka - príjemcu tovaru alebo služby. Podobne, ako to pri dodávateľovi, je potrebné uviesť meno a adresu prijímateľa a jeho daňové identifikačné číslo, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo služba. Faktúra môže obsahovať aj ďalšie údaje zákazníka, ako je napríklad dodacia adresa.
Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Adresa dodania (ak je iná ako adresa odberateľa)
Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Základné údaje sú dôležitou časťou faktúry. A to najmä poradové číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry a dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, prípadne kedy bola prijatá platba. Pre ľahšiu identifikáciu platby za vystavenú faktúru sa zvyknú uvádzať aj údaje ako variabilný a konštatný symbol.
Číslo faktúry:
Typ faktúry:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Dátum vystavenia:
Dátum :
Dátum splatnosti:
Dátum prijatej platby:
Číslo objednávky:

Peňažné údaje

Peňažné údaje sú rovnako dôležitou časťou, pretože hovoria v akej mene je faktúra vystavená, akou formou, a či časť faktúry už bola uhradená dopredu zálohou.
Mena faktúry:
Forma úhrady:
Zaokrúhlenie k úhrade:
Zobraziť QR kód:
Už uhradené (nedaňové zálohy): EUR
Celková zľava: %
Prenesená daňová povinnosť: Text vo faktúre

Doplňujúce údaje

Doplňujúce údaje umožňujú vložiť do faktúry textovú poznámku, ktorá môže byť niekedy dôležitá. V tejto časti je možné nastaviť jazyk faktúry, ak je faktúra vystavená pre zahraničného klienta.
Jazyk faktúry:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami:
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Faktúru vystavil:

Položky faktúry

Položky faktúry sú dôležitá časť, pretože informujú o množstve, druhu a rozsahu dodanej služby alebo tovaru. Tiež informujú o jednotkových cenách bez dane a zľavy. Faktúra môže obsahovať viacero položiek s rozdielnym popisom tovaru alebo služieb.
Popis položky
Merná jedn.
Množstvo
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×

EUR
%
EUR
Spolu bez zľavy: 0 EUR
Celková zľava: 0 %
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Už uhradené (nedaňové zálohy): 0 EUR
Zaokrúhlenie k úhrade: 0 EUR
K úhrade: 0 EUR