Podmienky používania

Podmienky používania internetovej stránky Faktúry online

Podmienky používania internetovej stránky www.faktury-online.com

(ďalej len "Podmienky")

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.faktury-online.com (ďalej len "Stránka").
1.2 Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť ISSET, s.r.o., Bratislava, IČO: 47544813, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 94603/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").
1.3 Požívaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky, atď.) používateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.4 V prípade, že používateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
1.5 Prevádzkovateľ týmto poskytuje používateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
a) rozsah používania Stránky určitým používateľom bude obmedzený;
b) používanie Stránky bude určitému používateľovi zakázané (to znamená zablokovaný prístup ku kontu alebo zablokovaný prístup k celej Stránke);
c) používanie Stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku. (viď Článok 6)

Článok 2

Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah Stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.
2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na Stránke je Prevádzkovateľ.
2.3 Stránka, ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírovaná, ani inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.
2.4 V prípade, že používateľ uloží na Stránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje Prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta používať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

Článok 3

Povinnosti používateľa

3.1 Každý používateľ Stránky je povinný používať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach.
3.2 Používaním Stránky používateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo
b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
3.3 Používateľ nesmie:
a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach;
c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta:
i. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
ii. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
iii. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
iv. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);
v. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;
vi. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
d) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb, okrem prípadu, kedy sa jedná o Stránku, ktorá je výslovne určená na reklamné a inzertné účely;
e) na diskusných a inzertných fórach Stránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.4 Používateľ je oprávnený vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby stránka na ktorej sa nachádza link na Stránku:
a) neobsahovala informácie/dáta, ktoré urážajú a/lebo znevažujú Prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;
b) neobsahovala žiadne negatívne referencie na Prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;
c) neobsahovala logá, označenia a iné prvky, ktorých majetkové práva chránené podľa autorského práva patria Prevádzkovateľovi, pokiaľ ich umiestnenie na stránke s hypertextovým odkazom na Stránku Prevádzkovateľ vopred písomne neschválil;
d) neobsahovala informácie/dáta uvedené v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.5 V prípade, že sa na Stránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie používateľom, je používateľ povinný používať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému používateľovi (End User Licence Agreement).
3.6 Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie používateľom je používateľ povinný tieto používať výlučne za účelom na ktorý sú tieto dokumenty/materiály určené a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

4.1 V súvislosti s prevádzkovaním Stránky Prevádzkovateľ zhromažďuje určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať používateľa Stránky, jeho správanie, postoje a názory.
4.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobilé jednoznačne identifikovať používateľa Stránky (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri, emailový, telefonický, faxový kontakt) iba na základe výslovného súhlasu používateľa.
4.3 V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží relevantnú informáciu o tom, že používateľ nespĺňa požiadavky uvedené v ods. 3.2 Podmienok, osobné údaje takéhoto používateľa prestane spracovávať a bude s nimi naložené vsúlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.
4.4 Prevádzkovateľ bez súhlasu používateľa spracúva tie osobné údaje, na ktorých spracovanie mu vzniká nárok, resp. povinnosť z aplikovateľných právnych predpisov.
4.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov najmä na nasledovné účely:
a) identifikácia používateľa pre účely prístupu do časti Stránky podliehajúcej registrácii;
b) spracovanie, evidencia a vybavenie podnetov a otázok používateľov;
c) spracovanie, evidencia a vybavenie objednávok používateľov
d) reklamné, marketingové, propagačné, analytické a informačné potreby Prevádzkovateľa.
4.6 Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje používateľov pre účely plnenia záväzkov vzniknutých medzi Prevádzkovateľom a používateľom a zabezpečenia dôkazov v prípadnom súdnom, správnom, a inom obdobnom konaní.
4.7 Prevádzkovateľ je oprávnený spracovaním osobných údajov používateľov poveriť tretiu osobu. Za dodržanie aplikovateľných právnych predpisov pri spracovaní osobných údajov treťou osobou zodpovedá Prevádzkovateľ, akoby osobné údaje spracovával sám.
4.8 Používateľ je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať formou emailovej správy ako aj vo forme písomného oznámenia, ktoré sú doručené Prevádzkovateľovi. Od okamihu doručenia odvolania súhlasu používateľa so spracovaním osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný ukončiť spracovávanie osobných údajov používateľa. To neplatí, pokiaľ právo alebo povinnosť spracovávať osobné údaje aj po odvolaní súhlasu vyplýva zo zákona.
4.9 V závislosti od nastavenia informačného systému používateľa môže dochádzať k ukladaniu určitých neosobných údajov (cookies) do informačného systému používateľa. Používateľ súhlasí s ukladaním cookies do svojho informačného systému a zaväzuje sa, že konkrétne pravidlá ukladania cookies do svojho informačného systému upraví podľa svojich vlastných požiadaviek. Ustanovenia o cookies sa primerane použijú aj na používanie nástrojov a utilít typu web beacon.
4.7 Za účelom technickej a marketingovej optimalizácie svojich produktov a služieb je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať bez akéhokoľvek obmedzenia neosobné údaje týkajúce sa nastavení internetového protokolu, prehliadača, a iných hardwarových a softwarových špecifikácií informačného systému používateľa.

Článok 5

Zodpovednosť

5.1 Každý používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že používateľ pri používaní Stránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Stránky zodpovedá tiež právnická osoba, v mene ktorej vyššie uvedený používateľ koná.
5.2 Informácie/dáta uvedené na Stránke sú pripravené za účelom zvýšenia kvality výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb a zvýšenia komfortu používateľa.
5.3 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na Stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na Stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na Stránke. Informácie zverejnené na Stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie. Pre získanie kvalifikovaného poradenstva v danej oblasti je používateľ povinný kontaktovať príslušného odborníka.
5.4 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé/deštruktívne mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke pre účely stiahnutia a používania používateľmi. Každý používateľ je povinný software stiahnutý zo Stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. iii. Podmienok.
5.5 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát používateľa nachádzajúcich sa na Stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu používateľa
b) protiprávnou činnosťou tretích osôb;
c) okolnosťami majúcimi charakter vyššej moci;
d) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Stránky.
5.6 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže používateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených používateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.
5.7 Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení používateľov, ktoré ten – ktorý používateľ zverejnil v časti Stránky určenej na diskusiu (ak taká časť na Stránke existuje);
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa Stránke
5.8 Používateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z Podmienok.

Článok 6

Registrácia a konto

6.1 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky bude prístupná používateľovi na základe registrácie. Podmienky registrácie je jednostranne oprávnený určiť Poskytovateľ.
6.2 Pri procese registrácie je používateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
6.3 Používateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. používanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne používateľ.
6.4 V prípade, že registrovaný používateľ využíva Stránku dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je Poskytovateľ oprávnený zaslať používateľovi ponuku o odplatnom používaní Stránky na uvedenú emailovú adresu. Výška sumy na ponuke je totožná so sumou uvedenou v cenníku na úvodnej stránke a v príslušnej sekcii "Cenník". Používateľ zaplatením tejto sumy dostane plnohodnotný prístup na Stránku po dobu jedného (1) kalendárneho roka. V prípade, že používateľ neuhradí sumu, používanie Stránky mu bude obmedzené alebo úplne zablokované.
Poskytovateľ môže poskytnúť zľavu používateľovi do výšky 100%, ak používateľ je nezisková, charitatívna, dobročinná, vzdelávacia alebo športová organizácia.
6.5 V návrhu o odplatnom používaní Stránky (ďalej len "Ponuka") Prevádzkovateľ uvedie najmä:
a) druh poskytovanej služby;
b) dobu, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
c) platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky.
6.6 Návrhom podľa ods. 6.5 Podmienok je Prevádzkovateľ viazaný po dobu dvoch (2) týždňov od jeho odoslania používateľovi.
6.7 K uzavretiu Ponuky dochádza okamihom potvrdenia záväznej objednávky na Stránke a úhrady príslušnej sumy podľa ods. 6.5 Podmienok Prevádzkovateľovi. Uzavretím Ponuky sa Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom a používateľom. Podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy je možné meniť iba na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
6.8 Používateľ sa zaväzuje potvrdením objednávky na Stránke voči Prevádzkovateľovi, že splní svoje peňažné záväzky voči Prevádzkovateľovi, ktoré v objednávke potvrdil.
6.9 V prípade, že sa používateľ dostane do omeškania splnením svojich peňažných záväzkov voči Prevádzkovateľovi alebo poruší niektorú z povinností uvedenú v ods. 3.3 Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený:
a) obmedziť, resp. znemožniť používateľovi používanie Stránky;
b) od objednávky a zmluvných vzťahov odstúpiť;
6.10 Platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky je možné vyžiadať aj vyplnením kontaktného formuláru na Stránke.
6.11 V prípade, že registrované konto je nečinné viac ako 365 dní (to znamená, že sa používateľ do systému neprihlási), môže byť toto konto odstránené zo systému. Pre používateľa tak zaniká platnosť Podmienok, ktoré mu používaním Stránky vyplývajú.
6.12 Prevádzkovateľ môže poveriť tretiu stranu prevádzkovaním (alebo povoliť tretej strane prevádzkovanie) odplatných služieb na Stránke.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok a/alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1991 Zb.) sa nepoužijú.
7.2 Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý medzi nimi sa spravuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvný vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a používateľom sa primerane spravuje podľa §566 a nasl Obchodného zákonníka, pričom Prevádzkovateľ má postavenie mandatára a používateľ má postavenie mandanta.
7.3 Pre účely preukázania komunikácie Prevádzkovateľa a používateľa sa za záväznú považuje komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (email), pričom použitie zaručeného elektronického podpisu sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ a používateľ sú tiež oprávnení komunikovať písomnou formou, a to zaslaním doporučenej zásielky na adresu, ktorú adresát riadne oznámil odosielateľovi.
7.4 Požívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak používateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je používateľ pri používaní Stránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má používateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet používateľ koná.
7.5 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho spoužívaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.
7.6 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok používateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
7.7 Pokiaľ nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak, Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
 
Bratislava, 9. 11. 2014
 
Prevádzkovateľ,
Mgr. Jozef Vacval,
konateľ ISSET, s.r.o.