Čo je to elektronická faktúra?

Čo je to elektronická faktúra?

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Elektronickou faktúrou môže byť PDF dokument vytvorený vo Faktúrach online, štrukturovaný dokument XML (eXtensible Markup Language), faktúra zobrazená formou webovej stránky (HTML) a podobne. Dôležitou časťou je, že elektronická faktúra môže byť vydaná len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. To znamená, že príjemca vyslovil súhlas buď písomne, elektronicky (napríklad formou emailu), ústne alebo spracovaním a úhradou faktúry.
Je však nutné prijať a doručiť elektronickú faktúru tak, aby bola zabezpečená jej vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť.