Kto má nárok na bezplatný prístup neobmedzene?

Kto má nárok na bezplatný prístup neobmedzene?

Bezplatný prístup po roku používania Faktúr online od založenia konta majú všetky dobročinné, charitatívne, vzdelávacie alebo športové organizácie. V podstate ide o nadácie, občianske združenia, školy, školské zariadenia a podobne (nie súkromné). Rozhodujúca je právna forma subjektu.
Je však potrebné nás o tom upovedomiť v kontaktnom formulári alebo emailom, aby sme Vám bezplatný prístup mohli zriadiť. Bezplatný prístup má zmysel uplatniť až po roku používania konta, pretože prvý rok majú prístup do Faktúr online zadarmo všetci.

Bezplatný prístup nie je možné uplatiť pre organizácie / subjekty tvoriace zisk, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) aj keď ich predmet činnosti môže byť vzdelávanie, šport, dobročinné akcie a podobne.

Bezplatný prístup je neobmedzený, teda na neurčité obdobie bez akýchkoľvek limitov. Držitelia bezplatného prístupu nesmú zneužívať svoj prístup na vytváranie dokumentov pre spoločnosti, ktoré nárok na bezplatný prístup nemajú. V opačnom prípade im bude bezplatný prístup odobratý.