Neplatca DPH, dodanie a nákup služieb z EÚ

Neplatca DPH, dodanie a nákup služieb z EÚ

Registrácia na daňovom úrade


Aj keď ste neplatca DPH, tak:
  • pri nákupe služby napr. z Českej republiky (alebo z iného štátu EÚ) ste povinný registrovať sa na daňovom úrade ešte pred objednaním služby.
  • pri dodaní služby napr. do Českej republiky (alebo do iného štátu EÚ) ste povinný registrovať sa na daňovom úrade ešte pred dodaním služby.
V oboch prípadoch registrácia vyplýva z §7a zákona o DPH.

Práve ste si prečítali úvod článku a už máte hlavu v smútku, že čo vás všetko čaká. Nebojte sa, nie je to zložité. Prvý krok, ktorý musíte urobiť, je vyplniť registráciu a poslať čím skôr na daňový úrad.

Tlačivo pre registráciu nájdete tu:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv14.pdf

V tomto tlačive je potrebné vyplniť DIČ na prvej a na každej ďalšej strane. Zaškrtnite, či ste fyzická osoba alebo právnická osoba a že ide o registráciu. V časti I. zaškrtnite, že ide o registráciu Dani z pridanej hodnoty a vyplňte, či ide o jednu osobu alebo skupinu osôb. Ostatné časti vyplníte podľa toho, čo zodpovedá za vás, prípadne za vašu spoločnosť. Dôležitý je dátum a podpis na strane č. 4.

Vyplnenú registráciu je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať na príslušný daňový úrad. Daňový úrad je povinný do 7 dní od doručenia žiadosti vašu žiadosť zaevidovať, vás ako zdaniteľnú osobu zaregistrovať a vydať osvedčenie o registrácií, čím vám bude pridelené identifikačné číslo pre daň

tzv. IČ DPH (v anglickom jazyku VATI ID). Touto registráciou sa však nestávate klasickým platiteľom DPH.


Dodanie služby do iného členského štátu EÚ


Ak poskytnete službu svojmu zákazníkovi, ktorý pochádza napríklad z Nemecka (alebo iného členského štátu EÚ), ste povinný vystaviť mu faktúru a uviesť na faktúre IČ DPH, ktoré vám pridelil daňový úrad. V tomto momente je dôležité vedieť, či je váš zákazník z Nemecka platiteľ DPH, alebo je to občan – nepodnikateľ. V prípade, ak:
- je zákazník (z Nemecka) platiteľ DPH, je registrovaný pre DPH (v Nemecku), je potrebné si od neho vypýtať jeho IČ DPH (VAT ID), ktoré musíte uviesť na faktúre. Predtým, ako vystavíte faktúru, odporúčame overiť si jeho IČ DPH tu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Ak dodávate službu platiteľovi DPH z iného členského štátu EÚ máte povinnosť vyhotoviť súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz sa posiela štvrťročne a iba elektronicky.

- je zákazník občan z Nemecka, vystavíte mu faktúru a nemusíte podávať súhrnný výkaz.


Prijatie služby z iného členského štátu EÚ


Pokiaľ sa rozhodnete objednať si službu napríklad od spoločnosti z Rakúska, je potrebné pri objednávke uviesť vaše IČ DPH. Spoločnosť z Rakúska (alebo z iného členského štátu EÚ) je povinná vystaviť vám faktúru bez rakúskej DPH.

Týmto nákupom vám vzniká povinnosť vyhotoviť daňové priznanie k Dani z pridanej hodnoty. Daňové priznanie k DPH sa podáva vždy iba za ten mesiac, kedy bola služba objednaná. Ak si spoločnosť za daný mesiac neobjednala službu z členského štátu EÚ, nemusí podávať daňové priznanie k DPH.


Vyplnenie daňového priznania k DPH


V prípade, že ste si objednali službu napr. z Rakúska v hodnote 30 €, tak túto sumu musíte uviesť do riadku číslo 11, ktorý hovorí o službách, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9a ž 12 zákona. Následne do riadku č. 12 zadáte 20% (slovenská DPH) z 30 € (hodnoty objednanej služby),čo predstavuje 6 €. Ak nemáte žiadne iné transakcie vstupujúce do daňového priznania DPH, uvediete sumu 6 € ešte do riadkov 19, 31 a 34.

Ide o samozdanenie prijatej služby, kde miesto dodanie služby je na území Slovenskej republiky.

Daňové priznanie k DPH sa podáva IBA elektronicky a najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola služba objednaná, do tohto termínu musí byť daň aj zaplatená na príslušné číslo účtu s prideleným variabilným symbolom.

Ak potrebujete vedieť odvolávky na jednotlivé paragrafy v zákone, všetko nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph