Čo je to faktúra?

Čo je to faktúra?

Definíciu faktúry nájdeme priamo v zákone, konkrétne § 71, odsek 1, písmeno a, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde je napísané:

Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Forma faktúry teda môže byť listinná alebo elektronická. Na jednoduché vyhotovenie elektronickej a aj listinnej faktúry slúži práve web Faktúry online.
Ďalej sa v § 71, v odseku 2 píše:

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

Čo v praxi znamená napríklad dobropis.

Vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru.
Neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry.

Faktúra (okrem iného) musí byť vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.