V dokumente sa nezobrazuje QR kód

V dokumente sa nezobrazuje QR kód

Pri tvorbe faktúr je možné do nich vložiť QR kód. Úlohou QR kódu je po naskenovaní automaticky vyplniť platobné údaje, ktoré sú na faktúre zobrazené. Ide predovšetkým o číslo účtu, sumu a referenčné údaje platby, ako napríklad variabilný symbol.

Vo Faktúrach online si môžete vybrať z troch formátov QR kódov.

Pre zobrazenie akejkoľvek formy QR kódu na faktúre je nevyhnutné, aby boli v údajoch dodávateľa správne vyplnené informácie ako IBAN alebo číslo účtu v príslušných poliach. Ďalšou podmienkou pre zobrazenie QR kódu na faktúre je, že suma k úhrade musí byť vyššia ako nula. Dobropisy preto nie sú vhodnými dokumentmi pre zobrazenie QR kódu.

Vo Faktúrach online je možné vložiť 3 formáty QR kódov: pay-by-square, SPD a EPC. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody použitia.

Použitie formátu pay-by-square je najrozšírenejšie na Slovensku a prakticky každá banková aplikácia by ho mala vedieť prečítať a použiť. Nevýhodou je, že pre klienta zo zahraničia je väčšinou nepoužiteľný, pokiaľ klient využíva služby zahraničnej banky, resp. jej mobilnej aplikácie. Tie väčšinou zakódované údaje v QR kóde nevedia prečítať.

Formát SPD je vhodný použiť v rámci bankových prevodov v Slovenskej alebo Českej republike. Bankové aplikácie v oboch krajinách vedia prečítať QR kód. Na Slovensku nie je tento formát tak používaný ako v Českej republike, ale väčšina bankových aplikácii ho bezproblémov vie použiť.

V rámci Európskej únie je formát EPC asi najpouživanejší. Je vhodné ho použiť, pokiaľ Váš klient je z inej krajiny ako Slovensko alebo Česko (ale je podporovaný aj v týchto krajinách). Je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ sa rozhodne klient uhradiť faktúru pomocou QR kódu, potom tento formát bude jeho banková aplikácia vedieť použiť. Nevýhodou je, že formát je použiteľný iba pre menu EUR.