Terms and Conditions

General terms and conditions of the website Faktury Online

Podmienky používania internetovej stránky www.faktury-online.com

(ďalej len "Podmienky")

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.faktury-online.com (ďalej len "Stránka").
1.2 Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť ISSET, s.r.o., Bratislava, IČO: 47544813, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 94603/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").
1.3 Požívaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky, atď.) používateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.4 V prípade, že používateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
1.5 Prevádzkovateľ týmto poskytuje používateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
a) rozsah používania Stránky určitým používateľom bude obmedzený;
b) používanie Stránky bude určitému používateľovi zakázané (to znamená zablokovaný prístup ku kontu alebo zablokovaný prístup k celej Stránke);
c) používanie Stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku. (viď Článok 6)

Článok 2

Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah Stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.
2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na Stránke je Prevádzkovateľ.
2.3 Stránka, ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírovaná, ani inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.
2.4 V prípade, že používateľ uloží na Stránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje Prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta používať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

Článok 3

Povinnosti používateľa

3.1 Každý používateľ Stránky je povinný používať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach.
3.2 Používaním Stránky používateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo
b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
3.3 Používateľ nesmie:
a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach;
c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta:
i. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
ii. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
iii. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
iv. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);
v. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;
vi. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
d) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb, okrem prípadu, kedy sa jedná o Stránku, ktorá je výslovne určená na reklamné a inzertné účely;
e) na diskusných a inzertných fórach Stránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.4 Používateľ je oprávnený vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby stránka na ktorej sa nachádza link na Stránku:
a) neobsahovala informácie/dáta, ktoré urážajú a/lebo znevažujú Prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;
b) neobsahovala žiadne negatívne referencie na Prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;
c) neobsahovala logá, označenia a iné prvky, ktorých majetkové práva chránené podľa autorského práva patria Prevádzkovateľovi, pokiaľ ich umiestnenie na stránke s hypertextovým odkazom na Stránku Prevádzkovateľ vopred písomne neschválil;
d) neobsahovala informácie/dáta uvedené v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.5 V prípade, že sa na Stránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie používateľom, je používateľ povinný používať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému používateľovi (End User Licence Agreement).
3.6 Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie používateľom je používateľ povinný tieto používať výlučne za účelom na ktorý sú tieto dokumenty/materiály určené a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len "Nariadenie") poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len "údaje"):
4.1 Účel. Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na nasledovné účely:
 
Účely spracúvania údajov Podmienka Kategória údajov
plnenie povinností – správca dane zákonná bežné
plnenie povinností – štátne orgány, orgány miestnej samosprávy zákonná bežné
zmluvná agenda zákonná bežné
informovanie dotknutej osoby o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (ďalej len "marketing") nie je bežné
4.2 Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:
 
a) zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy;
b) zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia)
c) oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to:
 
i) i. informácia o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (marketing)
4.3 Príjemcovia / kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:
 
a) orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy;
b) justičné orgány;
c) zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.);
d) zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie zmluvnej strany.
4.4 Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ nepredpokladá prenos údajov do krajín mimo územia EU, resp. krajín OECD.
4. 5 Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):
 
plnenie povinností – správca dane podľa zákona, najmenej 10 rokov
plnenie povinností – štátne orgány, orgány územnej samosprávy podľa zákona, najmenej 10 rokov
zmluvná agenda počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)
zmluvná agenda zákonná
marketing do skončenia reklamnej kampane, nie však kratšie ako vyplynie z aplikovateľných predpisov
4.6 Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám oznámil či a aké údaje o Vás spracúva.
4.7 Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.
4.8 Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.
4.9 Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
4.10 Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.
4.11 Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.
4.12 V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.
4.13 Okrem prípadov priameho marketingu, je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre Vás. Pokiaľ to povaha služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov Vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.
4.14 Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené, prípadu kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. kedy je na poskytnutie údajov vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi.
OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ
4.15 PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM   OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

Článok 5

Zodpovednosť

5.1 Každý používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že používateľ pri používaní Stránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Stránky zodpovedá tiež právnická osoba, v mene ktorej vyššie uvedený používateľ koná.
5.2 Informácie/dáta uvedené na Stránke sú pripravené za účelom zvýšenia kvality výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb a zvýšenia komfortu používateľa.
5.3 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na Stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na Stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na Stránke. Informácie zverejnené na Stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie. Pre získanie kvalifikovaného poradenstva v danej oblasti je používateľ povinný kontaktovať príslušného odborníka.
5.4 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé/deštruktívne mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke pre účely stiahnutia a používania používateľmi. Každý používateľ je povinný software stiahnutý zo Stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. iii. Podmienok.
5.5 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát používateľa nachádzajúcich sa na Stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu používateľa
b) protiprávnou činnosťou tretích osôb;
c) okolnosťami majúcimi charakter vyššej moci;
d) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Stránky.
5.6 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže používateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených používateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.
5.7 Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení používateľov, ktoré ten – ktorý používateľ zverejnil v časti Stránky určenej na diskusiu (ak taká časť na Stránke existuje);
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa Stránke.
5.8 Používateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z Podmienok.

Článok 6

Registrácia, konto a cookies

6.1 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky bude prístupná používateľovi na základe registrácie. Podmienky registrácie je jednostranne oprávnený určiť Prevádzkovateľ.
6.2 Pri procese registrácie je používateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
6.3 Používateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. používanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne používateľ.
6.4 V prípade, že registrovaný používateľ využíva Stránku dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je Prevádzkovateľ oprávnený zaslať používateľovi ponuku o odplatnom používaní Stránky na jeho emailovú adresu. V prípade, že používateľ neakceptuje alebo neuhradí ponuku na odplatné používanie Stránky, používanie Stránky mu bude obmedzené alebo úplne zablokované.
6.5 V návrhu o odplatnom používaní Stránky (ďalej len "Ponuka") Prevádzkovateľ uvedie najmä:
a) druh poskytovanej služby;
b) dobu, na ktorú sa Ponuka vzťahuje;
c) platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky.
6.6 Návrhom podľa ods. 6.5 Podmienok je Prevádzkovateľ viazaný po dobu dvoch (2) týždňov od jeho odoslania používateľovi.
6.7 K uzavretiu Ponuky dochádza okamihom potvrdenia záväznej objednávky na Stránke a úhrady príslušnej sumy podľa ods. 6.5 Podmienok Prevádzkovateľovi. Uzavretím Ponuky sa Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom a používateľom. Podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy je možné meniť iba na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
6.8 Používateľ sa zaväzuje potvrdením objednávky na Stránke voči Prevádzkovateľovi, že splní svoje peňažné záväzky voči Prevádzkovateľovi, ktoré v objednávke potvrdil.
6.9 V prípade, že sa používateľ dostane do omeškania splnením svojich peňažných záväzkov voči Prevádzkovateľovi alebo poruší niektorú z povinností uvedenú v ods. 3.3 Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený:
a) obmedziť, resp. znemožniť používateľovi používanie Stránky;
b) od objednávky a zmluvných vzťahov odstúpiť;
6.10 Platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky je možné vyžiadať aj vyplnením kontaktného formuláru na Stránke.
6.11 V prípade, že registrované konto je nečinné viac ako 365 dní (to znamená, že sa používateľ do systému neprihlási), môže byť toto konto odstránené zo systému. Pre používateľa tak zaniká platnosť Podmienok, ktoré mu používaním Stránky vyplývajú.
6.12 Prevádzkovateľ môže poveriť tretiu stranu prevádzkovaním (alebo povoliť tretej strane prevádzkovanie) odplatných služieb na Stránke.
6.13 Cookies sú malé textové súbory, ktoré Prevádzkovateľ ukladá na zariadení používateľa za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky Stránky. Cookies umožňujú Prevádzkovateľovi zapamätať nastavenia a stav Stránky, aby sa pri najbližšej návšteve používateľa Stránka zobrazila v nezmenenej podobe. Cookies môžu slúžiť aj na zber štatistických údajov o návštevach používateľa.
6.14 Ak používateľ nesúhlasí s tým, aby v súvislosti s prevádzkou Stránky dochádzalo k ukladaniu cookies na jeho zariadení, je povinný na svojom prehliadači upraviť spôsob používania cookies Stránkou, prípadne používanie cookies Stránkou úplne zakázať. Obmedzenie resp. zákaz používania cookies Stránkou môže mať vplyv na funkčnosť Stránky ako celku, resp. niektorých jej častí.
6.15 Maximálna doba, pokiaľ budú uložené súbory cookies (doba exspirácie súborov) na zariadení používateľa, je 90 dní.
6.16 Stránka môže používať služby tretích strán, ktoré využívajú cookies. Prevádzkovateľ ku súborom cookies tretích strán nemá prístup.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok a/alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1991 Zb.) sa nepoužijú.
7.2 Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý medzi nimi sa spravuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvný vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a používateľom sa primerane spravuje podľa §566 a nasl Obchodného zákonníka, pričom Prevádzkovateľ má postavenie mandatára a používateľ má postavenie mandanta.
7.3 Pre účely preukázania komunikácie Prevádzkovateľa a používateľa sa za záväznú považuje komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (email), pričom použitie zaručeného elektronického podpisu sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ a používateľ sú tiež oprávnení komunikovať písomnou formou, a to zaslaním doporučenej zásielky na adresu, ktorú adresát riadne oznámil odosielateľovi.
7.4 Používateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak používateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je používateľ pri používaní Stránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má používateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet používateľ koná.
7.5 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.
7.6 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok používateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
7.7 Pokiaľ nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak, Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
 
posledná aktualizácia: 29. 3. 2022
 
Prevádzkovateľ,
Mgr. Jozef Vacval,
konateľ ISSET, s.r.o.