Čo je prenesenie daňovej povinnosti a ako vystaviť faktúru?

Čo je prenesenie daňovej povinnosti a ako vystaviť faktúru?

Čo je prenesenie daňovej povinnosti?

Prenesená daňová povinnosť je koncept v daňovom práve, ktorý sa často vyskytuje v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Podľa tohto konceptu je povinnosť zaplatiť daň prenesená z dodávateľa na konečného odberateľa (ktorý je obvykle tiež platiteľom DPH).

Prenesená daňová povinnosť, ktorá sa často označuje aj ako "reverse charge", sa uplatňuje v niekoľkých situáciách, ako napríklad:
  • medzinárodný obchod
  • stavebné a inštalatérske práce
  • poľnohospodárske plodiny
  • predaj emisií
  • obchod s určitými druhmi tovaru (napríklad mobilné telefóny, počítačové čipy, integrované obvody)
  • iné (§ 69 ods. 12 Z. z. o DPH)

V Slovenskej republike (tuzemsku) sa prenesená daňová povinnosť upravuje v Zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Tento zákon je základným právnym predpisom upravujúcim aplikáciu dane z pridanej hodnoty, vrátane mechanizmu prenesenej daňovej povinnosti. Konkrétne ustanovenia týkajúce sa prenesenej daňovej povinnosti sú uvedené v niekoľkých častiach tohto zákona, ale asi najdôležitejšie sú v § 69.

Ako uvádza finančná správa SR na svojom webe, prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane.

Daň zaplatí príjemca

Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Dodávateľ však nie je povinný uvádzať sadzbu dane na faktúre pri plneniach, pri ktorých sa uplatňuje daňový režim - prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, pretože žiadnu sadzbu dane neuplatňuje. Správnu sadzbu dane je pri prenose daňovej povinnosti povinný uplatniť príjemca predmetného plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá, má daň priznať a riadne ju zaplatiť. Na faktúre je nesprávne uvádzať nulovú sadzbu dane, pretože zákon o DPH nulovú sadzbu dane nepozná.

Ako vystaviť faktúru?

Vo Faktúrach online môžete veľmi jednoducho vystaviť faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou. Najprv sa však uistite, že v prípade prenesenej daňovej povinnosti vystavuje faktúru dodávateľ odberateľovi, pričom obaja sú platiteľmi DPH. Je potrebné uviesť IČ DPH obidvoch subjektov na faktúre.

Ak je dodávateľ platiteľom DPH, pri tvorbe faktúry je v časti „Peňažné údaje“ dostupný výber „Prenesená daňová povinnosť“, kde zvoľte možnosť „áno“. Pri výbere možnosti „áno“, sa daň nebude započítavať a zároveň sa zobrazí na faktúre hláška, že ide o prenesenú daňovú povinnosť.

Vložte jednotlivé položky do faktúry. Pri týchto položkách ponechajte ich pôvodnú sadzbu DPH (20%, resp. 10%). Nie je správne uvádzať sadzbu 0% DPH. Systém tieto pôvodné sadzby DPH síce zobrazí, ale daň automaticky nezapočíta. Ako sme už vyššie uviedli, za správnosť vyčíslenia dane a jednotlivé sadzby vo faktúre zodpovedá príjemca faktúry.

Podľa §74 ods. 1 písm k) zákona č. 222/2004 o DPH je nutné vložiť do faktúry informáciu, že sa jedná o prenesenú daňovú povinnosť. V prípade označenia možnosti prenesenej daňovej povinnosti v časti „Peňažné údaje“ to systém urobí za vás. Do poznámky pod položky ešte môžete doplniť informáciu o druhu prenesenej daňovej povinnosti, napríklad „Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) - stavebné a inštalatérske práce“.

Ukážku faktúry s prenesenou daňovou povinnosťou si môžete pozrieť v časti Vzory dokumentov.